Mazal Tov Update

666

Erev Shemini Atzeres 21 Tishray 5771

665

Erev Chag HaSukkos 14 Tishray 5771

664

Erev Shabbos Yom HaKippurim 9 Tishray 5771

663

Erev Rosh Hashana 5771 - 29 Elul \"Ani Ledodi Vedodi Lee\" 5770

662

Erev Shabbos Selichos Parshas Nitzovim - Vayelech 24 Elul \"Ani Ledodi Vedodi Lee\"5770

661

Erev Shabbos Parshas Ki Savo 17 Elul \"Ani Ledodi Vedodi Lee\"5770

660

Erev Shabbos Parshas Ki Seitzei 10 Elul \"Ani Ledodi Vedodi Lee\"5770

659

Erev Shabbos Parshas Shoftim 3 Elul \"Ani Ledodi Vedodi Lee\"5770

658

Erev Shabbos Mevorchim Elul Parshas Re’eh 26 Menachem – Av 5770

657

Erev Shabbos Parshas Eikev 19 Menachem – Av 5770

656

Erev Shabbos Nachamu Parshas Vaeschanan 12 Menachem – Av 5770

655

Erev Shabbos Chazon Parshas Devorim 4 Menachem – Av 5770

654

Erev Shabbos Chazak Mevorchim Menachem-Av Parshas Mattos Massei 27 Tammuz 5770

653

Erev Shabbos Parshas Pinchus 20 Tammuz 5770

652

Erev Shabbos Parshas Balak 13 Tammuz - Chag Hageula 5770

651

Erev Shabbos Parshas Chukas 6 Tammuz 5770

650

Erev Shabbos Rosh Chodesh Tammuz Parshas Korach 29 Sivan 5770

649

Erev Shabbos Mevorchim Tammuz Parshas Shelach 22 Sivan 5770

648

Erev Shabbos Parshas Behalosecha 15 Sivan 5770

647

Erev Shabbos Parshas Naso Isru Chag HaShavuos 8 Sivan 5770
Banner
Banner
Banner
Banner