Mazal Tov Update

626

Erev Shabbos Parshas Vayigash 8 Teves 5770

625

Erev Shabbos Zos Chanukah Parshas Miketz 1 Teves 5770

624

Erev Shabbos Chanukah - Mevorchim Teves - Parshas Vayeishev 24 Kislev 5770

623

Erev Shabbos Parshas Vayishlach 17 Kislev 5770

622

Erev Shabbos Parshas Vayeitzei 10 Kislev 5770

621

Erev Shabbos Parshas Toldos 3 Kislev 5770

620

Erev Shabbos Mevorchim Kislev Parshas Chayei Sarah “Kinnus HaShluchim” 26 Cheshvan 5770

619

Erev Shabbos Parshas Vayeira 19 Cheshvan 5770

618

Erev Shabbos Parshas Lech Lecha 12 Cheshvan 5770

617

Erev Shabbos Parshas Noach 5 Cheshvan 5770

616

Erev Shabbos Mevorchim Cheshvan Parshas Bereishis 28 Tishray 5770

615

Erev Shabbos Shemini Atzeres 21 Tishray 5770

614

Erev Shabbos Chag HaSukkos 14 Tishray 5770

613

Erev Shabbos Shuva Parshas Ha’azinu 7 Tishray 5770

612

Erev Shabbos Rosh Hashana 5770 29 Elul \"Ani Ledodi Vedodi Lee\" 5769

611

Erev Shabbos Selichos Parshas Nitzovim - Vayelech 22 Elul \"Ani Ledodi Vedodi Lee\" 5769

610

Erev Shabbos Parshas Ki Savo 15 Elul \"Ani Ledodi Vedodi Lee\" 5769

609

Erev Shabbos Parshas Ki Seitzei 8 Elul \"Ani Ledodi Vedodi Lee\" 5769

608

Erev Shabbos Parshas Shoftim 1 Elul \"Ani Ledodi Vedodi Lee\" 5769

607

Erev Shabbos Mevorchim Elul Parshas Re’eh 24 Menachem-Av 5769
Banner
Banner
Banner
Banner