Mazal Tov Update

606

Erev Shabbos Parshas Eikev 17 Menachem-Av 5769

605

Erev Shabbos Nachamu Parshas Vaeschanan 10 Menachem-Av 5769

604

Erev Shabbos Chazon Parshas Devorim 3 Menachem-Av 5769

603

Erev Shabbos Mevorchim Menachem-Av Parshas Mattos Massei 25 Tammuz 5769

602

Erev Shabbos Parshas Pinchus 18 Tammuz 5769

601

Erev Shabbos Parshas Chukas-Balak 11 Tammuz 5769

600

Erev Shabbos Parshas Korach 4 Tammuz 5769

599

Erev Shabbos Mevorchim Tammuz Parshas Shelach 27 Sivan 5769

598

Erev Shabbos Parshas Behalosecha 20 Sivan 5769

597

Erev Shabbos Parshas Naso 13 Sivan 5769

596

Erev Chag HaShavuos 5 Sivan 5769

49th day of the Omer

595

Erev Shabbos Mevorchim Sivan Parshas Bamidbar 28 Iyar “Ani Hashem Rofecha” 5769

43rd day of the Omer

594

Erev Shabbos Chazak Parshas Behar – Bechukosai 21 Iyar “Ani Hashem Rofecha” 5769

36TH day of the Omer

593

Erev Shabbos Parshas Emor 14 Iyar “Ani Hashem Rofecha” Pesach Sheini 5769

29TH day of the Omer

592

Erev Shabbos Parshas Achrei-Kedoshim 7 Iyar “Ani Hashem Rofecha” 5769

22nd day of the Omer

591

Erev Shabbos Rosh Chodesh Iyar Parshas Tazria – Metzora 30 Nissan 5769

BeNissan Nigalu UbeNissan Asidin Lehigoel!

15TH day of the Omer

590

Erev Shabbos Mevorchim Iyar - Parshas Shemini - Isru Chag HaPesach - 23 Nissan 5769

BeNissan Nigalu UbeNissan Asidin Lehigoel!

8th day of the Omer

589

Erev Chag HaPesach “Birchas Hachama” 14 Nissan 5769

BeNissan Nigalu UbeNissan Asidin Lehigoel!

588

Erev Shabbos HaGadol Parshas Tzav 9 Nissan 5769

BeNissan Nigalu UbeNissan Asidin Lehigoel!

587

Erev Shabbos Parshas Vayikra 3 Nissan 5769

BeNissan Nigalu UbeNissan Asidin Lehigoel!

Banner
Banner
Banner
Banner